WEBBOARD สสอ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

วิธีการสมัครและการใช้งานบอร์ด

[1] วิธีการใช้งานเว็บบอร์ด

จดหมายข่าวจากสสอ.

[2] สสอ.ส่งข่าวถึงรพ.สต.

[3] ฝึกอบรมและศึกษาต่อ

[4] กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น(ตำบล)

ห้องนี้ รพ.สต.

[5] ทุกๆเรื่อง กับ รพ.สต.

HOsXp

[6] HosXp

Primary Care Award (PCA)

[7] ทุกเรื่องกับ PCA รับงาน/ส่งงาน/อื่นๆ

ข่าวจากโรงพยาบาลโนนสูง

[8] ร.พ.โนนสูงส่งข่าวถึงสสอ.และรพ.สต.

[9] ห้อง ANC

[-] ห้อง WCC

[-] ห้องหลังคลอด

[-] ห้องกายภาพบำบัด

Home Health Care

[-] HOME HEALTH CARE (HHC.)

คุณธรรม จริยธรรม

[-] ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

รายงานจาก รพ.สต.

[-] รายงานผลการส่งวัตถุส่งตรวจจากรพ.โนนสูง

[-] การควบคุมโรคของรพ.สต.

[-] 0110 รง.5

[-] รายงานอุบัติเหตุ

[-] รายงาน NCD

[-] รายงาน506

[-] ผลการปฏิบัติงาน อสม.

[-] รายงานคุ้มครองผู้บริโภค

[-] รายงานผู้พิการ

[-] รายงานสุขภาพจิต

[-] รายงานการเงิน

[-] ห้องแผนงาน/โครงการ

[-] รายงานเกษตรกรอำเภอโนนสูง

[-] งานอนามัยโรงเรียน

[-] งานศูนย์เด็กเล็ก

[-] งานอนามัยแม่และเด็ก 0-5 ปี

[-] งานแพทย์แผนไทย สสอ.โนนสูง

[-] รายงานอื่นๆ

บันเทิง

[-] ปกิณกะสุขภาพ

[-] ชมรมคุณธรรมจริยธรรม สสอ.โนนสูง

Software

[-] โปรแกรม สสอ.

คุยกันเรื่อง IT

[-] บทความ IT

PCU ส่งข่าว

[-] PCU แจ้งข่าว

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ

Go to full version