โครงการปรับปรุงหลังคาและต่อเติมอาคาร รพ.สต.ตลาดแค

โครงการปรับปรุงหลังคาและปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารต่อเติมอาคาร รพ.สต.ตลาดแคปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร