ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างรั้ว สถานีอนามัยตลาดแค อำเภอโนนสูง

สร้างรั้วประกาศราคากลาง งานก่อสร้างรั้ว สถานีอนามัยตลาดแค ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูงสร้างรั้ว