สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง

ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย

คาถา 5 ย. ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
คาถา 5 ย. ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
พ่นควันในบ้าน… เพิ่มคน “ตาย” ใกล้ตัว
พ่นควันในบ้าน… เพิ่มคน “ตาย” ใกล้ตัว
“คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) กระทรวงสาธารณสุข ปี 2561”
“คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) กระทรวงสาธารณสุข ปี 2561”

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ติดต่อ/ร้องเรียน


ภาพกิจกรรม

งานวัน อสม. แห่งชาติ ประจำปี 2561

 


ข่าวรับสมัครงาน - Jobs...


  สาธารณสุขอำเภอโนนสูง

  นายกุศล  เชื่อมกลาง

  อัตลักษณ์
  ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย

  บทบาทหน้าที่

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง
  อาศัยกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ
  สำนักงานปลัดกระทรวง
  กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
  ให้ไว้ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2560
  ข้อ 21 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
  1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพี้นที่อำเภอ
  2. ดำเนินการ และให้บริการการแพทย์ และการสาธารณสุขในเขตพี้นที่อำเภอ
  3. กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข
  ในเขตพี้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพ
  ที่มีคุณภาพ และมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
  4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
  ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
  5. พัฒนาระบบสาระสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ
  ในเขตพี้นที่อำเภอ
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  หรือได้รับมอบหมาย

  สาระน่ารู้

  Download